Zásady zpracování osobních údajů zákazníků a
zaměstnanců  MOAPO s.r.o. v souladu s GDPR. MOAPO s.r.o. považuje ochranu soukromí a ochranu (osobních) dat za velmi významnou a proto vydává tyto Zásady zpracování osobních údajů zákazníků a zaměstnanců (případně potencionálních zákazníků a potencionálních zaměstnanců.) MOAPO s.r.o. (dále jen „Zásady”) jejichž cílem je poskytnutí informací o tom, jaké osobní údaje MOAPO s.r.o. zpracovává při poskytování služeb MOAPO s.r.o.) a kontaktech s potenciálními nebo současnými zákazníky a zaměstnanci  a kontaktech s návštěvníky společnosti a kontaktech s potencionálními uchazeči o zaměstnání u MOAPO s.r.o. Součástí těchto Zásad je také definice k jakým účelům a jak dlouho MOAPO s.r.o. tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

                                                   MOAPO s.r.o.
 Za „MOAPO s.r.o.” se v těchto „Zásadách“ označuje společnost MOAPO s.r.o., IČ 24247880, se  sídlem Břetislavova 168/21, 77900, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem Ostravě,  v oddíle C, vložce 64014. Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů zákazníků a zaměstnanců  MOAPO s.r.o. a přiměřeně i jejich zástupců či kontaktních osob, uživatelů služeb MOAPO s.r.o., zájemců o služby MOAPO s.r.o. a návštěvníků internetových stránek provozovaných MOAPO s.r.o., a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím jejich postavení vůči MOAPO s.r.o.GDPR


 Zásady zpracování osobních údajů zákazníků MOAPO s.r.o. jsou vydány v souladu s nařízením Evropské unie číslo 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (zkráceně „GDPR“). MOAPO s.r.o. prohlašuje, že dodržuje veškerá pravidla v souladu s výše uvedeným nařízením Evropské unie. Právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů se rozumí právní předpisy, které jsou součástí českého právního řádu, včetně příslušných mezinárodních smluv a právních předpisů Evropské unie, a které se týkají ochrany osobních údajů.

                          Předmět činnosti MOAPO s.r.o.


Předmětem činnosti  MOAPO s.r.o.  provozování maloobchodu prostřednictvím internetu.. V současnosti provozované domény www.ledgigant.cz, www.fajnpouzdra.cz , www.moapo.cz. Rozsah poskytovaných služeb se může v průběhu času měnit. V případě, že nově poskytované služby budou mít zásadní dopad na tyto Zásady, tak MOAPO s.r.o. provede aktualizaci těchto Zásad.

 

MOAPO s.r.o. jako Zpracovatel

MOAPO s.r.o. není zpracovatelem žádných osobních údajů pro třetí strany, vyjma přesně vyjmenovaných situací v těchto Zásadách.Pověřenec


MOAPO s.r.o. nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů, protože z hlediska zákona není u MOAPO s.r.o. vyžadován.


Zpracování osobních údajů u MOAPO s.r.o.


Osobní údaje se mohou zpracovávat pouze na základě zákonného zpracování (a)nebo oprávněného titulu (a)nebo na základě udělení souhlasu. Osobní údaje MOAPO s.r.o. zpracovává jen v rozsahu nezbytném pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, případně i pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost těchto subjektů. Jedná se tak většinou o zákazníky a zaměstnance  MOAPO s.r.o., dodavatele MOAPO s.r.o. a jiné osoby, které jsou s MOAPO s.r.o. ve smluvním vztahu. Všechny situace jsou upravené v těchto zásadách. MOAPO s.r.o. dále zpracovává údaje nezbytné pro splnění právní povinnosti, například na základě povinnosti stanovené jiným právním předpisem, které jsou potřeba uchovávat dle zákona o DPH nebo zákona o účetnictví. Právě platná legislativa podnikatelským subjektům nařizuje archivovat po stanovenou dobu účetní doklady, mnohdy obsahující osobní údaje fyzických osob. Z důvodu zachování integrity účetních dat nejde například ve finančních výkazech zcela oddělit již zpracované osobní údaje. Celistvost dat je žádoucí také v případě zpětné kontroly finančního úřadu či úřadu práce.


 Nejmenší možný rozsah zpracování


MOAPO s.r.o. zpracovává osobní údaje v pokud možno nejmenším možném rozsahu, který je potřeba. Rozsah je dále definován v těchto Zásadách. Všechny zpracovávané osobní údaje MOAPO s.r.o. udržuje (ve spolupráci se subjekty) co nejpřesnější a aktualizované.


Informace o zabezpečení


MOAPO s.r.o. klade maximální důraz na náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním, před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. MOAPO s.r.o. má dostatečná organizační opatření, včetně detailně nastavených procesních postupů pro zachování maximální bezpečnosti osobních údajů. MOAPO s.r.o. také věnuje maximální péči technickému zabezpečení všech osobních údajů. Osobní data jsou ukládána v osobních počítačích MOAPO s.r.o. .. MOAPO s.r.o. má osobní údaje provozovány a zpracovávány na fyzicky oddělené interní síti. Veřejná síť je oddělená od interní sítě. Přístup na interní síť je umožněn jen v provozovně MOAPO s.r.o. Z externí sítě je přístup do interní sítě (a tím k osobním datům) umožněn jen vybraným a prověřeným pracovníkům formou VPN.. K osobním datům mají přístup (kromě výjimek uvedených v těchto Zásadách) jen pracovníci MOAPO s.r.o. a to vždy v přesně definovaném rozsahu, který je nutný pro výkon jejich pracovní činnosti. . MOAPO s.r.o. všechny osobní údaje uchovává ve svých počítačích,, zálohy na svých zálohovacích médiích, a to na území Evropské unie. Všechny počítače  jsou umístěny či uchovávány pod přímou fyzickou kontrolou MOAPO s.r.o. a to v prostorách MOAPO s.r.o. a na zařízeních provozovaných MOAPO s.r.o. Nevyplývá-li ze Zásad jinak, nejsou osobní údaje poskytovány ani zpřístupňovány třetím osobám.  Osobní data zaměstnanců v listinné podobě jsou uložena v sídle MOAPO s.r.o., které je plně zabezpečeno proti vniknutí neoprávněných osob – zámky , elektronickou ochranou, uzamčení  v uzavřené skříni. Osobní údaje a osobní údaje zpracovávané MOAPO s.r.o.


MOAPO s.r.o. považuje za osobními údaje (dále jen „Osobní údaje“) všechny informace, které se vztahují k fyzické osobě a kterou je MOAPO s.r.o. schopen na základě těchto informací zcela jednoznačně identifikovat. V souvislosti s poskytováním služeb svým zákazníkům MOAPO s.r.o. zpracovává nebo může zpracovat osobní údaje, které jsou uvedené v těchto Zásadách.


 Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje


Osobní údaje získává MOAPO s.r.o. od subjektů těchto údajů. MOAPO s.r.o. zpracovává jen údaje nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Jméno a příjmení zákazníka, adresa, telefonní číslo, emailová adresa.
 Vzhledem k online komunikaci s MOAPO s.r.o. a objednávání služeb MOAPO s.r.o. není možné jednoznačně identifikovat komunikující nebo objednávající osobu a tím nelze vyloučit, že objednávky (nebo například komunikaci a předávání osobních údajů) neprovádí (neposkytuje osobní údaje) namísto zákazníka MOAPO s.r.o. někdo jiný - třetí osoba. V takovém případě třetí osoba, která komunikuje s MOAPO s.r.o., případně objednává namísto zákazníka MOAPO s.r.o. či zastupuje zákazníka MOAPO s.r.o. a poskytuje osobních údajů tohoto zákazníka, potvrzuje, že má pověření od zákazníka k poskytnutí jeho osobních údajů. Zákazníci mohou v zákaznické administraci MOAPO s.r.o. například využívat tzv. adresáře kontaktů, kde mohou mít předvyplněné údaje pro rychlejší objednání služeb. Tyto adresáře kontaktů mohou obsahovat osobní údaje třetích osob. V tomto případě se využije předchozí odstavec obdobně. Uvedením osobních údajů třetí osoby v zákaznické administraci MOAPO s.r.o. nebo u některých služeb MOAPO s.r.o. nejsou nijak dotčena jakákoliv práva na ochranu osobních údajů těchto třetích osob podle těchto Zásad. Osobní údaje mohou být v evidenci používány opakovaně a to u různých služeb, případně v souvislosti s různou povahou použití (například zákaznický účet, kontakty majitele služby, kontakty správce služby, kontakty pro vyúčtování služby). Tyto údaje jsou v příslušných on-line formulářích vždy rozděleny na povinné a nepovinné a ostatní údaje jsou v tomto konkrétním případě nepovinné a je na zvážení Zákazníka zda je vyplní a pokud je vyplní, tak dává MOAPO s.r.o. souhlas se zpracováním těchto nepovinných údajů. Jedná se tedy o všechny osobní údaje, díky kterým jednoznačně a nezaměnitelně identifikujeme konkrétního zákazníka.Údaje zpracované na základě souhlasu


 Zpracování těchto údajů není nezbytně nutné k plnění smlouvy nebo zákonných povinností či ochranu oprávněných zájmů MOAPO s.r.o., ale jejich zpracování umožní MOAPO s.r.o. zlepšovat služby a případně zákazníky informovat o nabídkách, které jsou pro ně vhodné. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu.


Ú
čely, právní důvody a doby zpracování               
osobních údaj
ů u MOAPO s.r.o.

 Rozsah zpracovávaných osobních údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu MOAPO s.r.o. nebo na základě zákona (bez souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu.

Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů MOAPO s.r.o.

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností MOAPO s.r.o. a ochranu oprávněných zájmů MOAPO s.r.o. je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

Mazání a anonymizace

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Následně jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou uvedeny v těchto Zásadách.


 Doba uchovávaní informací o zákaznících
a zam
ěstnancích  MOAPO s.r.o.

 U zákazníků služeb MOAPO s.r.o. a zaměstnanců, je MOAPO s.r.o. oprávněn v případě, že mají splněny veškeré své závazky vůči MOAPO s.r.o., zpracovávat v zákaznické databázi jejich základní osobní, identifikační, kontaktní údaje, údaje o službách a údaje z jejich komunikace s MOAPO s.r.o. po dobu 10 let ode dne ukončení poslední smlouvy s MOAPO s.r.o. Osobní údaje MOAPO s.r.o. smaže (nebo provede anonymizaci) nejpozději v následujícím kalendářním měsíci po uplynutí doby v předchozí větě. Zákazník i zaměstnanec s tímto souhlasí okamžikem uzavření smlouvy a je si vědom, že jako subjekt údajů nemůže tento souhlas odvolat.


 Informace o jednání a komunikace s
potencionálními zákazníky  MOAPO s.r.o.

 V případě jednání a komunikace mezi MOAPO s.r.o. a potenciálním zákazníkem o uzavření smlouvy, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, je MOAPO s.r.o. oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 5 let od příslušného jednání. Osobní údaje MOAPO s.r.o. smaže (nebo provede anonymizaci) nejpozději v následujícím kalendářním roce po uplynutí doby v předchozí větě.


Účetní doklady

Faktury a další účetní doklady vystavené MOAPO s.r.o. jsou v souladu s příslušnými předpisy, zejména § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivována po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i příslušné informace vztahující se k dané službě. Osobní údaje MOAPO s.r.o. smaže (nebo provede anonymizaci) nejpozději v následujícím kalendářním měsíci po uplynutí doby v předchozí větě.

 

Kamerové záznamy

Kamerové video záznamy z prostor MOAPO s. r.o. a okolí budov MOAPO s.r.o. jsou zpracovávány maximálně po dobu 90 dnů ode dne pořízení kamerového záznamu.

Zákaznický účet

Vyplněním údajů potřebných k vytvoření zákaznického účtu nám dává subjekt údajů souhlas se zpracováním, které je možné dle nařízení GDPR kdykoliv odvolat. Úplné vymazání zákaznického účtu je provedeno na základě autorizovaného požadavku subjektu údajů s tím, že v zákaznické administraci se nesmí nacházet žádná aktivní služba, nesmí tam být žádný nevyužitý kredit na zálohovém účtu.  V případě, že v zákaznickém účtu jsou jakékoliv údaje o službách apod., tak zákaznický účet není mazán, ale deaktivován bez možnosti přihlášení. Smazání zákaznického účtu, respektive anonymizace v souladu s těmito Zásadami, proběhne po smazání (případně anonymizaci) všech Služeb v zákaznickém účtu (po uplynutí lhůt pro jednotlivé služby) v souladu s těmito Zásadami.

Podklady pro případnou reklamaci

 

V souvislosti s možností uplatnění reklamace zákazníkem dle Občanského zákoníku je nutné uchovávat osobní údaje zákazníků po dobu po kterou zákazník může uplatnit reklamaci vad na zboží. Tato lhůta je výrazně kratší než lhůta např. dle Zákonu o DPH.


Zpracovávání údajů zákazníků služeb MOAPO s.r.o.
se souhlasem pro marketingové a obchodní ú
čely

U zákazníka služby MOAPO s.r.o. s jeho souhlasem zpracováváme osobní údaje pro marketingové a obchodními účely. Pro období od 25. 5. 2018 nabírá MOAPO s.r.o. nový souhlas pro marketingové a obchodní účely, který je účinný po tomto datu. Datum počátku účinnosti souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely je v textu souhlasu. Se souhlasem pro marketingové a obchodní účely bude MOAPO s.r.o. od 25. 5. 2018 zpracovávat osobní údaje zákazníka primárně pro vytvoření vhodné nabídky služeb MOAPO s.r.o. a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to zejména formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů (e-mailu), případně telefonicky, písemně (včetně přiloží k vyúčtování), prostřednictvím veškerých prostředků internetové reklamy. MOAPO s.r.o. si o zákaznících, kteří souhlas pro marketingové a obchodní účely udělí, vytváří a uchovává anonymizované analýzy chování. Veškeré tyto činnosti jsou použité pro oslovení zákazníků s vhodnými marketingovými nabídkami. Poskytnutí souhlasu k marketingovým a obchodním účelům je dobrovolné a zákazník jej může po 25. 5. 2018 kdykoli odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání produktů a služeb MOAPO s.r.o. a následujících 5 let poté nebo do doby, dokud jej zákazník neodvolá. Pro marketingové a obchodní účely mohou být na základě souhlasu zpracovány veškeré kategorie údajů uvedené v těchto Zásadách, a to po dobu, po kterou je MOAPO s.r.o. oprávněn tyto údaje evidovat pro účely poskytování služeb, plnění zákonných povinností a ochranu svých oprávněných zájmů, nejdéle však do odvolání souhlasu či do uplynutí doby 5 let ode dne ukončení smlouvy na služby poskytované MOAPO s.r.o., pokud zákazník souhlas dříve neodvolá. Pokud subjekt údajů svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany MOAPO s.r.o. pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito zásadami zpracování osobních údajů. Zákazník služby MOAPO s.r.o. v případě, že umožňuje využití této služby uživatelům, prohlašuje, že je oprávněn souhlas se zpracováním údajů vztahujících se k uživatelům služby pro marketingové a obchodní účely udělit.

Zpracovávání údajů subjektů údajů, které udělily souhlas s marketingovým
 oslovením prost
řednictvím elektronického kontaktu


U subjektů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, zpracovává MOAPO s.r.o. s jejich souhlasem po dobu uvedenou v souhlasu kontakty, které jí subjekt dá k dispozici pro účely marketingového oslovení s nabídkou služeb MOAPO s.r.o. Pokud je tento souhlas udělen prostřednictvím internetových stránek provozovaných MOAPO s.r.o., jsou společně s těmito kontakty zpracovány i údaje z cookies MOAPO s.r.o., které jsou umístěny na internetových stránkách, na kterých byl tento souhlas udělen, a to jen v případě, že má subjekt cookies ve webovém prohlížeči povoleny. Webové stránky MOAPO s.r.o. využívají technologie retargetingu různých externích reklamních systémů. Tato technologie umožňuje ukázat návštěvníkům MOAPO s.r.o., kteří již projevili zájem o produkty MOAPO s.r.o., reklamy a nabídky MOAPO s.r.o. v externích reklamních systémech.

Zpracovávání cookies z internetových
stránek provozovaných MOAPO s.r.o.


V případě, že má subjekt ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme o něm záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných MOAPO s.r.o., a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek MOAPO s.r.o. a pro účely internetové reklamy MOAPO s.r.o.

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání u MOAPO s.r.o.


V případě uchazečů o zaměstnání u MOAPO s.r.o. jsou zpracovávány pouze osobní údaje uvedené v životopisu nebo v komunikaci související s výběrovým řízením. V případě, že nedojde k uzavření pracovního poměru, jsou všechny osobní údaje zpracovávány maximálně po dobu 5 let po skončení výběrového řízení nebo vzájemné komunikace související s výběrovým řízením. Osobní údaje MOAPO s.r.o. smaže (nebo provede anonymizaci) nejpozději v následujícím kalendářním roce po uplynutí doby v předchozí větě.

Sdílení osobních údajů s jinými správci


MOAPO s.r.o. nesdílí osobní údaje s jinými správci.


 Kategorie příjemců osobních údajů


MOAPO s.r.o. při plnění svých povinností využívá některé odborné a specializované služby třetích stran. V případě, že externí dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od MOAPO s.r.o., mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů MOAPO s.r.o. a nesmí je využít jinak. Jde například o činnost rozesílání zásilek, činnost znalců, advokátů, auditorů, externí správu IT systémů, internetovou reklamu.
Zpracovateli jsou společnosti se sídlem zejména na území České republiky, výjimečně se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. státech bezpečných. K předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie, dochází vždy v souladu s platnou legislativou. MOAPO s.r.o. v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.


 Způsob zpracování osobních údajů


 MOAPO s.r.o. zpracovává osobní údaje převážně elektronicky automatizovaně, ale také ručně (v tištěné a elektronické podobě). MOAPO s.r.o. vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů. Ruční zpracování MOAPO s.r.o. provádí v provozovnách a pobočkách MOAPO s.r.o. jednotlivými pověřenými pracovníky MOAPO s.r.o. a to vždy za dodržení interních pravidel pro správu a nakládání s osobními údaji. Za účelem zpracování má MOAPO s.r.o. stanovená technicko-organizační a bezpečnostní opatření, aby nemohlo dojít k náhodnému nebo nahodilému neoprávněnému přístupu k osobním údajům, jejich změnám, úpravám, ztrátě, poškození nebo k jinému zneužití osobních údajů. MOAPO s.r.o. a všechny osoby účastnící se na zpracování osobních údajů respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a ochranu osobních údajů a proto vždy postupují v souladu s pravidly a v souladu s těmito Zásadami a v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.


 Obchodní sdělení zasílaná e-mailem


Z obchodních sdělení zaslaných MOAPO s.r.o. je vždy zřejmé, že MOAPO s.r.o. je jejich odesílatelem a je vždy dostatečně zřejmé, že se jedná o obchodní sdělení (tato informace je vždy uvedena v textu zprávy a Předmět mailové zprávy obsahuje informaci jako například Novinky nebo Newsletter nebo Aktuality). Obchodní sdělení můžeme zasílat buď na kontakty našich zákazníků na základě oprávněného zájmu MOAPO s.r.o., a to jen do doby než vyslovíte nesouhlas, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je rovněž kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.

Informace o právech v souvislosti se
 zpracováním osobních údaj
ů u MOAPO s.r.o.


Subjekt údajů, kterého lze dostatečně identifikovat jako konkrétní fyzickou osobu, která odpovídajícím způsobem (v souladu s těmito Zásadami) prokáže MOAPO s.r.o. svoji totožnost, má následující práva:

1. Právo na přístup k osobním údajům Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od MOAPO s.r.o. potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU, v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů. V případě opakované žádosti bude MOAPO s.r.o. oprávněn za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. Žádost na kopii osobních údajů nebo potvrzení o zpracování osobních údajů lze učinit pouze autorizovaně v zákaznické administraci MOAPO s.r.o. nebo písemně formou klasického doporučeného dopisu s úředně ověřeným podpisem zaslaného na adresu sídla MOAPO s.r.o. V případě rozdílných identifikačních údajů (v žádosti a evidenci MOAPO s.r.o.) si MOAPO s.r.o. vyhrazuje právo nevyhovět.

 2. Právo na opravu a doplnění nepřesných údajů

 Subjekt údajů má právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude MOAPO s.r.o. zpracovávat nebo zpracovává. Zákazník MOAPO s.r.o. má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zákazník je zároveň povinen poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm MOAPO s.r.o. zpracovává, nejsou přesné. Opravu provede MOAPO s.r.o. bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. Žádost lze učinit autorizovaně v zákaznické administraci MOAPO s.r.o. nebo písemně formou klasického doporučeného dopisu s úředně ověřeným podpisem zaslaného na adresu sídla MOAPO s.r.o. V případě rozdílných identifikačních údajů (v žádosti a evidenci MOAPO s.r.o.) si MOAPO s.r.o. vyhrazuje právo nevyhovět.

3. Právo na výmaz
Subjekt údajů má právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud MOAPO s.r.o. neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. MOAPO s.r.o. má nastaveny mechanismy pro zajištění automatické anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se obrátit na MOAPO s.r.o. v zákaznické administraci MOAPO s.r.o. nebo písemně formou klasického doporučeného dopisu s úředně ověřeným podpisem zaslaného na adresu sídla MOAPO s.r.o. V případě rozdílných identifikačních údajů (v žádosti a evidenci MOAPO s.r.o.) si MOAPO s.r.o. vyhrazuje právo nevyhovět.

4.  Právo na omezení zpracování
Subjekt údajů má do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování a to učinit v zákaznické administraci MOAPO s.r.o. nebo písemně formou klasického doporučeného dopisu s úředně ověřeným podpisem zaslaného na adresu sídla MOAPO s.r.o. V případě rozdílných identifikačních údajů (v žádosti a evidenci MOAPO s.r.o.) si MOAPO s.r.o. vyhrazuje právo nevyhovět.

5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování
Subjekt údajů má právo na oznámení ze strany MOAPO s.r.o. v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti subjektu údajů můžeme poskytnout informaci o těchto příjemcích. Žádost je možné učinit v zákaznické administraci MOAPO s.r.o. nebo písemně formou klasického doporučeného dopisu s úředně ověřeným podpisem zaslaného na adresu sídla MOAPO s.r.o. V případě rozdílných identifikačních údajů (v žádosti a evidenci MOAPO s.r.o.) si MOAPO s.r.o. vyhrazuje právo nevyhovět.

6. Právo na přenositelnost osobních údajů
Subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat MOAPO s.r.o. o předání těchto údajů jinému správci. Pokud nám v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb nebo na základě souhlasu poskytne subjekt údajů osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, má právo od nás získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze takové žádosti vyhovět. Žádost je možné učinit v zákaznické administraci MOAPO s.r.o. nebo písemně formou klasického doporučeného dopisu s úředně ověřeným podpisem zaslaného na adresu sídla MOAPO s.r.o. V případě rozdílných identifikačních údajů (v žádosti a evidenci MOAPO s.r.o.) si MOAPO s.r.o. vyhrazuje právo nevyhovět.

7.  Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu MOAPO s.r.o. V případě, že MOAPO s.r.o. neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, MOAPO s.r.o. zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné učinit v zákaznické administraci nebo písemně formou klasického doporučeného dopisu s úředně ověřeným podpisem zaslaného na adresu sídla MOAPO s.r.o. V případě rozdílných identifikačních údajů (v žádosti a evidenci MOAPO s.r.o.) si MOAPO s.r.o. vyhrazuje právo nevyhovět.
8 . Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
 Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely je možné kdykoliv odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit v zákaznické administraci nebo odkliknutím odkazu v obchodním sdělení. Souhlas s marketingovým oslovením udělený ke konkrétnímu e-mailovému kontaktu je možné kdykoli odvolat v zákaznické administraci nebo odkliknutím odkazu v obchodním sdělení. Zpracování údajů z cookies je možné omezit nebo zrušit příslušným nastavením webového prohlížeče.

9. Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování
Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. MOAPO s.r.o. prohlašuje, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů. Toto právo zajišťuje subjektu údajů, že nebude předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Jinými slovy, jde o zajištění, aby se o právních účincích nerozhodovalo automatizovanými postupy bez lidské ingerence, kromě možných výjimek.

10. Právo obrátit se na MOAPO s.r.o. a právo obrátit se na dozorový úřad - Úřad pro ochranu osobních údajů
Každý subjekt údajů, který se domnívá, že MOAPO s.r.o. zpracovává jeho osobní údaje, které jsou v rozporu s ochranou osobních údajů nebo ochranou soukromí nebo mají vliv na kvalitu osobního života subjektu údajů nebo jsou v rozporu se zákonem nebo těmito Zásadami nebo jsou nepřesné, má právo se obrátit na MOAPO s.r.o. a požádat o vysvětlení, případně o nápravu a odstranění závadného stavu. Subjekt údajů má právo kdykoliv obrátit se na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).


 Kontaktní údaje Správce


MOAPO s.r.o.  Břetislavova 168/21, 77900 Olomouc, IČ  : 24247880, DIČ : CZ24247880  e-mail: moapo@moapo.cz Zveřejnění Zásad a účinnost Zásad


Tyto Zásady jsou veřejně přístupné na internetových stránkách MOAPO s.r.o. Jakékoliv úpravy těchto Zásad budou na internetových stránkách zveřejněny včetně historie změn. Účinnost těchto zásad je od 25. 5. 2018.


  • freeshipping

Kategorie

Nejprodávanější produkty

Informace